Banner
Banner
Banner
Wielton proponuje niższą dywidendę za 2018 r. PDF Print E-mail
Written by Wielton S.A., AutomotiveSuppliers.pl   
Friday, 07 June 2019 16:26
Wielton group_new_logo 7 czerwca r. zarząd Wielton S.A. podjął uchwałę w sprawie zarekomendowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu przeznaczenia zysku netto w kwocie 79.600.629,69 zł osiągniętego przez spółkę w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2018 r., na:

a. wypłatę akcjonariuszom spółki dywidendy w kwocie 15.093.750,00 zł (0,25 zł na akcję).
b.  kapitał zapasowy w wysokości stanowiącej pozostałą część zysku netto za rok 2018 tj. w kwocie 64.506.879,69 zł.

Zarząd zaproponował wypłatę dywidendy w dniu 27 czerwca 2019 r.

Jednocześnie Zarząd spółki zaproponował dzień dywidendy na dzień 18 czerwca 2019 r.

Rekomendowana kwota dywidendy w wysokości 0,25 zł na akcję, czyli na poziomie 18,96 % zysku netto jest niższa niż zakładana w polityce dywidendowej spółki przyjętej w ramach "Strategii wzrostu Grupy Wielton na lata 2017-2020 (25-30%), co podyktowane jest w szczególności zaangażowaniem środków własnych Spółki w strategiczną akwizycję 75% udziałów w Lawrence David Ltd.

Podejmując decyzję w sprawie kwoty dywidendy Zarząd Wielton S.A. uwzględnił aktualną sytuację makroekonomiczną i rynkową, a także realizację planów operacyjnych i inwestycyjnych Grupy Wielton w związku z przyjętą ww. Strategią. Proponowany poziom dywidendy zapewni Spółce możliwość stabilnego rozwoju i długoterminowego wzrostu wartości dla akcjonariuszy.

Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2018 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki zwołane na dzień 10 czerwca 2019 r.