Reklama
Reklama
Reklama
Komunikat KNF w związku z obrotem akcjami URSUS SA PDF Drukuj Email
Źródło: KNF   
10/04/2019 14:58
morpak_logo 9  kwietnia  2019  r.  Komisja  Nadzoru  Finansowego  podjęła  uchwałę  w  sprawie  zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa wykorzystania informacji poufnej  w związku z obrotem akcjami Ursus SA oraz o blokadzie rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego spółki POL-MOT Auto SA.

W dniu 20 marca br. o godzinie 21:13 ukazał się raport bieżącyspółkiUrsus SA(dalej: Emitent, Spółka)nr 13/2019. Zgodnie z treścią tego raportu, w dniu 11 marca br. Emitent podjął decyzję o opóźnieniuobowiązku przekazania do wiadomości publicznej informacji powziętej w dniu 11 marca 2019 r. o wpłynięciu do Spółki, na skutek dokonanych przez PKO BP SAczynności, nadanych  przez  Komornika  Sądowego  przy  Sądzie  Rejonowym  w  Lublinie  z  siedzibą w  Świdniku,m.in. wezwania do  zapłaty  należności  głównej  10  031  697,77  zł  wraz z  odsetkami  oraz informacji  o wszczęciu egzekucji z rzeczy ruchomych oraz nieruchomości Emitenta.

Tego  samego,dnia  tj.  20  marca  2019  r.  o  godz.  21:21ukazał się raport bieżący Emitenta nr 14/2019 r.,w którym Emitent poinformował o zajęciu w dniu 20 marca br. przez komornika zbioru rzeczy ruchomych przeznaczonych do przetworzenia oraz zapasów magazynowych.

Również tego dnia, o godzinie 21:36 Emitent poinformował raportem bieżącym nr 15/2019 ootrzymaniu  zawiadomienia  o  zbyciu  w  dniach  18-19  marca  br.  przez  POL-MOT  Auto  SA722.235 akcji Ursus SA.Spółka POL-MOT Auto SAjest spółką zależną od POL-MOT Holding SA, dla której spółką dominującą jest INVEST-MOT Sp. z o.o.

Zgodnie z treścią ww. raportu, środki ze sprzedaży akcji miały w zamierzeniu służyć poprawie sytuacji finansowej w grupie kapitałowej POL-MOT  Holding  SA. Cała grupa kapitałowa, obejmująca INVEST-MOT Sp. z o.o., POL-MOT Holding SA, POL-MOT Auto SAoraz REO Sp.  z  o.o.  Inwestycje  SKA,  posiadała przed sprzedażą 41,72% głosów na WZA Emitenta, natomiast po tej transakcji posiada 40,61% głosów na WZA.
 
Należy wskazać, żepomiędzy spółką POL-MOT  Auto  SAa  Ursus  SAistnieją następujące powiązania osobowe:
 
1)osoba  fizyczna  1 -członek rady nadzorczejPOL-MOT  Auto  SAjest jednocześnie przewodniczącym  rady  nadzorczej  Ursus  SAoraz  prezesem  zarządu  POL-MOT Holding SA oraz  prezesem  zarządu  INVEST-MOT  Sp.  z  o.o.;  jest  również udziałowcem INVEST-MOT Sp. z o.o.;

2)osoba  fizyczna  2 -która  składała  zlecenia  na rachunku  POL-MOT  Auto  SAjest członkiem Zarządu POL-MOT Auto SA i jednocześnie prokurentem w spółce POL-MOT Holding SA, której prezesem zarządu jest osoba fizyczna 1;

3)osoba  fizyczna  3 -która jest członkiem rady nadzorczej Ursus SAjest jednocześnie członkiem rady nadzorczej POL-MOT Auto SAoraz prokurentem POL-MOT Holding SA;
 
4)osoba  fizyczna  4 -która jest członkiem rady nadzorczej Ursus SAjest jednocześnie członkiem rady nadzorczej POL-MOT Holding SA.

Osoby fizyczne 1, 3 oraz 4 znajdują się na liście osób mających stały dostęp do informacji poufnych w spółce Ursus SA.

Jak ustalił Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (dalej: UKNF), spółka POL-MOT Auto SA sprzedawała akcje Ursus SA w okresie pomiędzy powstaniem opóźnionej informacji poufnej, a  jej  upublicznieniem. Poza transakcjami, o których informowała spółka Ursus SAw  dniu 20  marca  w  godzinach  wieczornych,  POL-MOT  Auto  SAsprzedawała akcje także na sesji w dniu 20 marca br. przed publikacją opóźnionej informacji poufnej.Poniższa tabela prezentuje wolumeny  sprzedaży  akcji  Ursus  SAprzez  POL-MOT  Auto  SA na  Giełdzie  Papierów Wartościowych  w  Warszawie  SA(dalej:  GPW)  w  dniach  11-20  marca  br.,  tj.  w  okresie opóźnienia publikacji informacji poufnej. W tym okresie POL-MOT  Auto SA nie dokonała żadnej transakcji kupna akcji Ursus SA.

Zgodnie z treścią raportu bieżącego Emitenta nr 14/2019, w dniu 20 marca br. trwała fizyczna egzekucja z majątku Emitenta. W tym dniu spółka POL-MOT  Auto  SAsprzedawała akcje Emitenta na GPW, osiągając ponad 11% udział w sesyjnym wolumenie sprzedaży.

Mając na uwadze powyższe w dniu 22 marca  2019 r.Zastępca Przewodniczącego KNF,na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym, wystąpił o dokonanie blokady rachunków papierów wartościowych i rachunków pieniężnych prowadzonych  na  rzecz  POL-MOT  Auto  SA.  Jednocześnie  UKNF  złożył  do  Prokuratury Okręgowej w Warszawie zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa zart.  181 ustawy o obrocie, tj. wykorzystania informacji poufnych, polegającego na nabywaniu lub zbywaniu,  na  własny  rachunek  lub  na  rzecz  osoby  trzeciej,  bezpośrednio  lub  pośrednio, instrumentów finansowych, których informacja ta dotyczy.