Reklama
Reklama
Reklama
MANGATA HOLDING S.A. prezentuje dobre wyniki za III kwartał 2018 roku PDF Drukuj Email
Źródło: Mangata Holding S.A., AutomotiveSuppliers.pl   
31/10/2018 10:10
mangata holding_logo Grupa MANGATA HOLDING w III kwartale 2018 roku osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 541 mln zł, co oznacza wzrost o ponad 16% w porównaniu do analogicznego okresu 2017 roku.


Zysk netto wyniósł 44,4 mln zł (wzrost o 8,9 mln zł) a wynik EBITDA wzrósł o 9,9 mln zł osiągając poziom 77,1 mln PLN - wzrost ok. 15%.

Trzeci kwartał przyniósł kontynuację pozytywnych trendów na rynkach, na których funkcjonują spółki Grupy. W szczególności należy odnotować utrzymujący się wysoki popyt na produkty wytwarzane przez spółki HOLDINGU, skutecznie przeprowadzoną indeksację cen sprzedaży oraz pozytywny wpływ kształtowania się pary walutowej PLN/EUR na przychody ze sprzedaży eksportowej oraz saldo finansowe.

Największy udział w sprzedaży stanowi segment motoryzacyjny (54,4%), w którym sprzedaż wzrosła w porównaniu do 3 kwartałów 2017 roku o około 18%. Sprzedaż wzrosła zarówno w ujęciu ilościowym - ze względu na realizację nowych projektów, jak i ze względu na indeksację cen.

Segment automatyki i armatury przemysłowej zwiększył swoje przychody o około 10% r/r (eliminując wpływ Techmadex - spółki sprzedanej w czerwcu 2018 roku - wzrost wynosi ponad 13%). Szczególnie mocno widoczny jest wzrost sprzedaży na rynki europejskie (Włochy, Niemcy) - praktycznie w każdym kraju odnotowano wzrosty przychodów ze sprzedaży, które są przede wszystkim pochodną wzrostu wolumenu sprzedaży o około 11% r/r.

W obszarze elementów złącznych odnotowano wzrost przychodów o około 20% w relacji do 3 kwartałów 2017 roku. We wszystkich grupach oferowanego w tym segmencie asortymentu znacząco wzrósł wolumen sprzedaży - przede wszystkim jest to efekt większych zamówień z sektora budownictwa kolejowego oraz górnictwa. Wzrost przychodów wynika również ze wzrostu cen sprzedaży, które zostały indeksowane w ślad za wzrostem cen surowców.

Po widocznych z końcem roku 2017 i początkiem 2018 roku zawirowaniach na rynku pracy, skutkujących relatywnie wysokim poziomem rotacji pracowników, ich niedoborem oraz presją na wzrost płac, szczególnie widoczną w obszarze produkcyjnym, Grupa ustabilizowała sytuację w tym obszarze. Rotacja pracowników wyhamowała a wzrost kosztów wynagrodzeń został dostosowany do tempa widocznego na rynku pracy.

W perspektywie IV kwartału 2018 roku, Zarząd MANGATA HOLDING S.A. nie widzi sygnałów świadczących o znaczącym spowolnienia rynku - spółki Grupy operują na pełnym wykorzystaniu mocy produkcyjnych. Biorąc pod uwagę powyższe czynniki, Zarząd potwierdza realizację prognoz na rok 2018 tj. 694,4 mln zł przychodów ze sprzedaży, EBITDA na poziomie 98,3 mln zł oraz zysk netto na poziomie 51,4 mln zł.

W perspektywie kolejnego roku, pojawiały się oznaki płynące z rynku, że polska gospodarka wchodzi w fazę wyhamowania, prognozy wskazują, że tempo wzrostu gospodarczego jest na stabilnym poziomie. Przewidywane jest również obniżenie dynamiki wzrostu w gospodarkach krajów strefy euro, co może być odczuwalne dla spółek Grupy. Jakkolwiek do tej pory kontrahenci nie przekazują sygnałów świadczących o znaczącym pogorszeniu koniunktury i redukcji poziomu zamówień.

Zdaniem Zarządu, ewentualne spowolnienie lub słabsza koniunktura nie wpłynie znacząco negatywnie na wyniki HOLDINGU i zostanie zniwelowana dzięki dywersyfikacji geograficznej rynków sprzedaży oraz dywersyfikacji produktów i odbiorców naszej produkcji.

Produkty sprzedawane są do ponad 70 krajów (w tym do Niemiec, Rosji, USA), do wielu branż, w tym: samochodowej (zarówno samochody osobowe, jak i ciężarowe), maszyn rolniczych, energetycznej, górniczej czy budowlanej. Doświadczenia HOLDINGU potwierdzają, że tak rozbudowana struktura klientów stanowi bufor minimalizujący efekt występujących wahań koniunktury.

Grupa kontynuuje program inwestycyjny, poprzez rozbudowę istniejących mocy produkcyjnych, jak i systematyczne odtworzenie zużywającego się majątku produkcyjnego. Planowane wydatki na inwestycje w majątek produkcyjny w roku 2018 wynoszą ok 55 - 60 mln zł, natomiast w roku 2019 - około 60 - 70 mln zł. Część inwestycji została przeniesiona z roku 2018 na rok 2019 ze względu na wydłużone terminy realizacji i przesunięcia projektów w czasie. Po szczegółowej i wieloetapowej analizie zrezygnowano z planu budowy nowej odlewni przy fabryce armatury na rzecz modernizacji obecnego majątku związanego z produkcją odlewów. Analiza wykazała, że w obecnych uwarunkowaniach projekt jest nieuzasadniony ze względu na efektywność alokacji kapitału - produkcja i sprzedaż odlewów żeliwnych byłaby niżej marżowa w porównaniu do alternatywnych projektów realizowanych przez spółki HOLDINGU.

Solidne fundamenty finansowe oraz dobre relacje z bankami pozwalają Spółkom HOLDINGU na szybki dostęp do relatywnie tanich źródeł finansowania inwestycji – podkreśla Zarząd.

Przyszłość niesie za sobą również wyzwania dla całego biznesu. Takim są niewątpliwie zapowiadane na rok 2019 rosnące koszty energii elektrycznej. W ocenie Zarządu przy wzroście cen energii o około 40% koszty działalności Grupy wzrosną bezpośrednio o około 6-10 mln PLN. Na poziomie HOLDINGU zawarta została umowa ramowa na dostawy energii elektrycznej na rok 2019, przy czym ceny będą negocjowane w okresach kwartalnych.

Należy pamiętać, że wzrost cen energii w pośredni sposób wpłynie na wzrost kosztów działalności, m.in. przez wzrost cen materiałów, do wytworzenia których wykorzystywana jest energia elektryczna oraz gaz. Stale też prowadzimy projekty optymalizacyjne we wszystkich spółkach, zarówno organizacyjne, jak i energetyczne, które pozwalają na zmniejszenie zużycia energii.

Spodziewamy się, że najbliższy okres będzie obfitował w wyzwania niemniej jednak wierzymy, że utrzymamy poziomy rentowności oraz będziemy dzielić się zyskami z naszymi akcjonariuszami zgodnie z założeniami przyjętej polityki dywidendowej – podsumował Prezes Zarządu Leszek Jurasz.

Do Segmentu Podzespołów dla motoryzacji i komponentów wchodzą spółki: Kuźnia Polska S.A., MCS Sp. z o.o. i Masterform Sp. z o.o.